جمعه، آبان ۱۳، ۱۳۸۴

چاق ، چاق ،چاق

اولین چیزی که نظر منو بعد از ورود به این کشور به خودش جلب کرد
چاقی بود ... مردم اینجا دارن میتترکن ... شاید اگه بگم 2 درصد مردم با قد
1.70 بالای 150 کیلو وزن دارن عین حقیقته .
یکی از دلایل مهم ارزون بودن غذاست ... اینجا بهترین غذاها نسبت به حقوق مردم
در واقع مفتن .
غذاهای آماده هم که جزیی از زندگی مردمه ... چه آماده خریدن از بیرون یا غذاهایی
که فقط باید 2 دقیقه تو مایکروو بذاری.

۲ نظر:

workfromhome1011 گفت...

Hello there, I was recently doing a search through blogs for the keyphrase how to make money with google adsense. I happened to come across yours even though it wasn't particularly related to what I searched for. I figured I wouldn't mind contributing to your blog by commenting it. I've been quite busy to work on my blog lately but I am interested in topics being generally related to what I search for. I know you may not think this is an appropriate post to your blog, however I would just like to compliment you on your blog and I wish you well in future endeavors with it,

Sincerely,

Mark

p.s. I like to take a look at other blogs to get some ideas as to how I am going to form mine.

CiahChal گفت...

داداش یه مک دونالد امشب بزن تو رگ جای من
راستی از غذا ها و انواعش و قیمتهاش بیشتر بنویس جیگر

visitor stats